Participatie Zuidsingel fase 8

In het Weekblad Wijdemeren van 14 oktober 2020 is het ontwerpbestemmingsplan Zuidsingel fase 8, Kortenhoef bekendgemaakt. Dit plan is op 15 oktober ter inzage gelegd. Als onderdeel van de gekozen gang van zaken is door het College een besluit genomen om bewonersparticipatie toe te passen, uitgevoerd door Bureau de Wijde Blik.

In 2016 heeft de raad van Wijdemeren besloten om inspraakprocedures door initiatiefnemers te laten organiseren. Voor het ontwerpbestemmingsplan Zuidsingel fase 8, Kortenhoef Zuidsingel is dit door de initiatiefnemer weer uitbesteed aan het genoemde bureau.

Op dit moment ligt de participatie van Zuidsingel fase 8 stil. Via de website van zuidsingelfase8.nl zou de laatste informatie te vinden moeten zijn.

Via deze weg delen wij een zeer beknopte samenvatting van de twee eerdere participatiebijeenkomsten die door alle Covid maatregelen digitaal waren georganiseerd.

Sessie 28 oktober 2020: onoorbare gang van zaken

Op 28 oktober 2020 is er een eerste participatie bijeenkomst georganiseerd – via elektronische weg. Dit werd een enorme teleurstelling.

Er was geen sprake van participatie.

Iedere vorm van participeren is onmogelijk gebleken op 28 oktober 2020. Het is niet duidelijk wie is uitgenodigd en waarom.

 • Het aanmeldingsproces was zeer onhelder, laat en gaf de indruk dat het met opzet moeilijk werd gemaakt om mee te doen.
 • Het aantal genodigden komt op geen enkele wijze overeen met wat wethouder De Kloet steeds roept: “Alle bewoners zijn betrokken bij het participatieproces”. (zie bijvoorbeeld de Kloet in het Weekblad Wijdemeren, week 49 en Gooi en Eemlander van 20-10-2020).
 • De aanpak van de sessie was eenrichtingverkeer: mensen konden enkel iemand aanhoren. De microfoons waren uitgeschakeld. Er was een chat functie, maar niemand kon zien wat de andere chatte.
 • De aanpak en inhoud van de participatie in de sessie was niet transparant.
 • Zeer belangrijke onderwerpen zoals behoud van natuur en verkeersproblemen mogen niet besproken worden.

Het is niet transparant welke opdracht is verstrekt door het college voor de participatie. Het is niet transparant welke randvoorwaarden er door het college aan deze participatiezijn gesteld. Het is onduidelijk wat er gebeurt met ingebrachte inhoud door deelnemers.

Sessies 2 en 3 december: een chaotische gang van zaken

Op 2 en 3 december zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd – wederom via elektronische weg. Diverse mensen zijn hiervoor uitgenodigd en hebben deelgenomen. Deze beide sessies werden een enorm vragenvuur van deelnemers.

 1. Ondanks het herhaaldelijk ter tafel brengen van vragen hieromtrent door diverse deelnemers, is de gehele kaderstelling van de participatie nog steeds volledig onduidelijk

Als antwoord op deze vragen werd een zwakke verwijzing gedaan naar de inspraakverordening van de gemeente Wijdemeren. Dit is uiteraard een bizar antwoord; de verordening is kaderstelling en biedt geen enkel inhoudelijk antwoord op vragen voor een specifieke participatie.

 1. Het verloop van de vergadering was zeer onbevredigend voor deelnemers
 • Er was een agenda voorbereid, blijkbaar vanuit de ontwikkelaar – dus eenzijdig die ook niet een aantal dagen van tevoren met bewoners was gedeeld. Dat is dus een soort overval en getuigt van zeer slechte voorbereiding of disrespect voor deelnemers.
 • Er is niet gestemd over agendapunten of gevraagd of er andere agendapunten moesten worden toegevoegd – totaal geen open gesprek dus. Men vond de eigen punten blijkbaar 100% perfect.
 • Vragen konden gesteld worden. Er zijn diverse vragen onbeantwoord gebleven.
 • Er werd inhoudelijke toelichting gegeven door de gemeente en de projectontwikkelaar op vragen van bewoners. Deze toelichting was volstrekt ontoereikend. Mensen hebben complexe en intelligente vragen gesteld. Helaas waren de antwoorden zwaar beneden peil. Door een vertegenwoordiger van de gemeentenen die van de ontwikkelaar werd ad hoc maar wat gezegd en werden veel vragen afgedaan en niet inhoudelijk met voldoende diepgang op ingegaan. Elk van die vragen was een inhoudelijk gesprek op zich waard en niet 3 zinnen met dooddoeners. Bv. een vraag over “welke uitgangspunten worden voor de participatie gehanteerd?” is een inhoudelijke vraag. Dan is het bijna onbeschoft om te zeggen: ‘dit staat in een notitie”. Neen, dan moet je deze notitie gaan bespreken per uitgangspunt, zien of men hiermee eens is, vragen of er meer uitgangspunten zijn en ze dan vaststellen met elkaar. Er was geen enkele diepgang op het niveau van inhoud.