Privacyverklaring Stichting MinderHinder.nu

Je privacy is voor Stichting MinderHinder.nu van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Stichting MinderHinder.nu doen met informatie die we verzamelen. Wij houden ons in elk geval aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Dit betekent ook dat we:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (dataminimalisatie);
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Nieuwsbrief

Grondslag directe toestemming

Je kunt je op meerdere plekken abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je regelmatig nieuws en informatie over onze projecten en activiteiten. We slaan hiervoor je voor- en achternaam en emailadres op. Deze gegevens worden bewaard totdat je je weer afmeldt. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Opdrachtgevers, klanten en leveranciers

Grondslag uitvoering van overeenkomst

Om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen, contact te kunnen onderhouden over de voortgang en onze opdrachten tot een goed einde te brengen slaan wij ook van onze klanten, opdrachtgevers en leveranciers gegevens op. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens en eventueel ook geslacht opslaan. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Opdrachtnemers

Grondslag uitvoering van overeenkomst

Ook van onze opdrachtnemers worden de gegevens verwerkt en opgeslagen om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en te kunnen voldoen aan de (wettelijke) administratieve verplichtingen. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens en eventueel ook geslacht opslaan. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Vrijwilligers

Grondslag uitvoering van overeenkomst

Van onze vrijwilligers worden de volgende gegevens verwerkt, eveneens om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en te kunnen voldoen aan de (wettelijke) administratieve verplichtingen. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, geslacht, BSN, Bankgegevens en een kopie ID opslaan. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

(Project)relaties, stakeholders, lobbycontacten en andere professionele contacten

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Om onze projecten en activiteiten te realiseren staan wij voortdurend met veel partijen en organisaties in contact. We verwerken de naam en emailadressen en soms telefoonnummers van professionele contacten die we verkrijgen uit visitekaartjes en met mondelinge toestemming. We maken hierbij een afweging van zakelijke belangen. Al deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en alleen voor zolang deze ook daadwerkelijk van belang zijn voor de realisatie van onze activiteiten.

Foto’s en video

Grondslag: gerechtvaardigd belang

Het kan voorkomen dat we je vastleggen in de vorm van foto’s als bezoekers of voorbijganger van onze projecten, evenementen of acties. Ook dit kan (soms) worden beschouwd als persoonsgegevens. We gebruiken foto en video om te communiceren over onze activiteiten naar publiek en om verslag te doen aan onze partners en financiers. Op basis van een afweging van belangen kunnen we ervoor kiezen ook een foto of video waar jij op staat op te slaan (en te publiceren). Je hebt altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. Neem dan contact met ons op.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies, hiermee kunnen we bijvoorbeeld informatie opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen, maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. In principe zijn al onze cookies zogenoemde “functionele” of “analytische” cookies, maar het kan voorkomen dat ook andere cookies worden gebruikt (bijvoorbeeld door bepaalde embedded videos) of dat er toch ook ‘tracking-cookies’ worden geplaatst. Via onze cookie-wall kun je je instellingen beheren.

Google Analytics

Wij gebruiken op sommige plekken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Andere partijen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte kunnen doen bij de politie. Zo gebruiken we bijvoorbeeld een externe partij voor onze boekhouding en voor het versturen van nieuwsbrieven. Ook kunnen onze opdrachtnemers toegang krijgen tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben bij het uitvoeren van hun opdracht. We hebben met alle andere partijen die gebruik maken van je gegevens een verwerkersovereenkomst gesloten.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting MinderHinder.nu bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Stichting MinderHinder.nu van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; – per individu?
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze activiteiten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Stichting MinderHinder.nu
p/a Noordereinde 37
1243JG ‘s-Graveland